Algemene Voorwaarden Easy Energy Nederland B.V. Particuliere aankopen, verkopen, diensten en leveringen

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten tussen Easy Energy Nederland en particulieren klanten.
 2. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder
  a) Easy Energy Nederland: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Easy Energy Nederland B.V. gevestigd te Swalmen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87177803.
  b) Klant: Een consument met wie Easy Energy Nederland schriftelijk een Overeenkomst is aangegaan.
  c) Duurzame producten: Alle producten en diensten die Easy Energy Nederland levert en verkoopt, denk o.a. aan; zonnepanelen, laadinstallaties, groepenkasten, etc.
  d) Product: Duurzame producten en diensten die Easy Energy Nederland aanbiedt.
  e) Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Easy Energy Nederland B.V. en de Klant tot koop van het/de duurzame product(en) en bijbehorende overeengekomen onderdelen en services. Ook de afgenomen dienst valt hieronder.
  f) Installatiewerkzaamheden: De daadwerkelijke plaatsing van het Duurzame producten in opdracht van de Klant
  g) Bestelformulier: een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst opgesteld op verzoek van de Klant. Een offerte dient tevens als  estelformulier te worden geïnterpreteerd.
  h) Werk: de door Easy Energy Nederland B.V. of één van haar erkende onderaannemers uitgevoerde installatiewerken
 3. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten
 5. Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Easy Energy Nederland B.V. zijn vrijblijvend.
 2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Easy Energy Nederland B.V. een door de Klant digitaal ondertekende, schriftelijk  ondertekende of mondelinge Overeenkomst of bestelformulier ontvangt en vervolgens door een bevoegd persoon van Easy Energy Nederland B.V. digitaal of schriftelijk wordt geaccepteerd
 3. Is niet van toepassing op het moment dat het louter gaat over de verkoop van duurzame producten zonder installatie en materialen behorende bij het complete systeem (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de overeenkomst. De Klant kan in dat geval de eenzijdig geplaatste bestelling niet meer annuleren na doorzending van het bestelformulier aangezien dit een bindend aanbod tot contracteren uitmaakt, tenzij wettelijk toegestaan ingevolge een opgenomen verzakingsbeding en de Klant hier binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestelformulier door
  Easy Energy Nederland B.V. niet per aangetekend schrijven op terugkomt.
 4. Easy Energy Nederland B.V. streeft enkel naar een juiste informatie van Klant doch zonder gehouden te zijn alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van Klant om de Overeenkomst aan te gaan, al dan niet bekend bij Easy Energy Nederland B.V., te kennen.
 5. De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Easy Energy Nederland B.V. uitdrukkelijk zijn aanvaard en zijn vermeld op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de Overeenkomst blijkt.
 6. Easy Energy Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of betere duurzame producten aan de Klant te leveren.
 7. De door Easy Energy Nederland B.V. verstrekte gegevens en bijlagen met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van de zonnepanelen alsook de aanbieding zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Aan de door Easy Energy Nederland B.V. bij de aanbieding verstrekte gegevens kunnen geen rechten worden ontleend ten opzichte van de opbrengst en rendement van de systemen. Easy
  Energy BV behoudt zich het recht voor om in het geval van gelimiteerde beschikbaarheid de overeengekomen producten te vervangen door gelijkwaardig en / of betere producten met een daarbij behorende tolerantie op de vermogens van de producten van +/- 5%.
 8. Easy Energy Nederland B.V. behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, materiaallijsten, programmatuur en overige documentatie. Alle genoemde zaken en overige documentatie blijft eigendom van Easy Energy Nederland B.V. en mag, zonder haar nadrukkelijke schriftelijke toestemming, geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd.
 9. Indien ten gunste van de Klant voorwaarden bedongen zijn zoals het bekomen van een financiering of bouwvergunning, worden deze ontbindende voorwaarden geacht te zijn bedongen onder de volgende tijdsbepaling: een financieringsvoorwaarde is bedongen onder een termijn van maximaal 21 kalenderdagen na dagtekening van het bestelformulier, behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen; de Klant zal binnen de gestelde termijn aangetekend moeten melden dat de financiering niet kon worden bekomen; Easy Energy Nederland B.V. heeft het recht alsdan een financieel voorstel te laten toekomen aan de Klant door een door haar aan te brengen financiële instelling tegen marktconforme voorwaarden binnen de maand daaropvolgend; in voorkomend geval dient de Klant daarop in te gaan; inzake de bouwvergunning geldt de tijdsbepaling van 21 kalenderdagen voor de indiening door de Klant na totstandkoming van de Overeenkomst; indien de bouwvergunning uiteindelijk wordt geweigerd heeft hij het
  recht zich op de ontbindende voorwaarde te beroepen.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien naderhand blijkt dat er niet correcte prijsafspraken zijn overeengekomen, bijvoorbeeld als gevolg van miscalculatie.

Prijs en Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Easy Energy Nederland B.V. vermelde prijzen vast.
 2. Na de oplevering van het Duurzame producten of de installatie dient de Klant binnen 2 dagen te betalen.
 3. Afwijkingen van artikel 3.2. zijn mogelijk door uitdrukkelijke opname hiervan in de overeenkomst.
 4. De aanbieding van Easy Energy Nederland B.V. vermeldt de volledige kosten van het Duurzame producten en eventuele aanverwante producten.
 5. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en voor volledige betaling een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan ingevolge objectieve omstandigheden (o.m. BTW, belasting op goederen, loon, grondstoffen), ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Easy Energy Nederland B.V. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 6. Easy Energy Nederland B.V. is verplicht in geval van een prijsverhoging zoals in dit artikel genoemd de Koper voorafgaand te informeren indien dit telkens meer dan 5% bedraagt.
 7. Easy Energy Nederland B.V. behoudt het recht om een prijsverhoging door te voeren na aanleiding van de prijsverhoging door de leverancier. Indien dit gebeurt 8 weken na ondertekening van de offerte en indien de overeengekomen producten nog niet zijn geleverd danwel geïnstalleerd. De Koper kan de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden.
 8. Easy Energy Nederland B.V. heeft het recht de aan de Klant geleverde duurzame producten, terug te (doen) nemen, indien de Klant niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoet.
 9. De prijs voor installatie van duurzame producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het functionerend opleveren van het duurzame product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens deze algemene voorwaarden niet voor rekening van Easy Energy Nederland B.V. komen.
 10. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de laatste dag van de bedongen betalingstermijn brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 1% per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt.
 11. In geval van verlate betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaand bedrag.
 12. Een samengestelde prijsopgave verplicht Easy Energy Nederland B.V, niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Installatiewerkzaamheden

 1. Installatiewerkzaamheden vinden uitsluitend plaats door of in opdracht van Easy Energy Nederland B.V., volgens de geldende voorschriften en de door Easy Energy Nederland B.V. gestelde normen.
 2. Het product wordt gezien als opgeleverd wanneer Easy Energy Nederland B.V., na voltooiing van de installatiewerkzaamheden in werking stelt. Bij de oplevering ondertekenen Klant en de monteur het digitale opleverformulier.
 3. Easy Energy Nederland B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor tot het afbreken van de Installatiewerkzaamheden, dan wel het ontbinden van de Overeenkomst, als zich situaties voordoen zoals, maar niet beperkt tot
  a) De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
  b) De locatie voor de installatiewerkzaamheden niet afdoende bereikbaar is;
  c) De dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
  d) Asbest wordt aangetroffen;
  e) De staat van het dak dusdanig slecht is dat de installatiewerkzaamheden niet mogelijk zijn;
  f) Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

(Af)levering en installatie bij verkoop en levering

 1. Het duurzame product wordt door Easy Energy Nederland B.V. geleverd en geïnstalleerd op de overeengekomen locatie, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het Product op de locatie door Klant wordt uitgevoerd. Klant dient in voorkomend geval ervoor zorg te dragen dat de installatie geschiedt door een erkend en gecertificeerd vak bedrijf.
 2. Easy Energy Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om voor de levering en installatie een beroep te doen op een onderaannemer naar eigen keuze.
 3. Klant is jegens Easy Energy Nederland B.V. verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te installeren Product en/of de juiste werking van het Product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt Klant in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  a. Het personeel van Easy Energy Nederland B.V. en/of onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Easy Energy Nederland B.V. dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits dit tijdig aan Klant is medegedeeld;
  b. De toegangswegen tot de plaats van de opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  c. De aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage, dus ook voor de eventuele plaatsing van bouwsteigers;
  d. Alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
  e. Indien de installateurs gezien de hoogte van de dakrand niet veilig kunnen werken dan worden de kosten voor het gebruik van een hoogwerker aan de Klant doorbelast.
 4. Klant verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst.
 5. Klant dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, ook mogelijk voortvloeiend uit gewijzigde overheidsreglementering, die niet tot de overeengekomen werkzaamheden van Easy Energy Nederland B.V. of door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Easy Energy Nederland B.V. geen
  vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient Klant Easy Energy Nederland B.V. hiervan tijdig in kennis te stellen.
 6. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van Klant, en dit aan kostprijs voor Easy Energy Nederland B.V. verhoogd met 10% marge
 7. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  a) Onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
  b) Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
  c) Dakpannen die vast verbonden zijn met de onder- dan wel dakconstructie en niet zonder (cosmetische) beschadiging kunnen worden verwijderd ten behoeve het aanbrengen van de dakhaken.

Verplichtingen van de Klant

 1. De verantwoordelijkheid voor de werking van het duurzame producten ligt bij de klant. Storingen of defecten zullen terstond aan Easy Energy Nederland B.V. worden gemeld.
 2. De klant is verplicht het duurzame producten overeenkomstig met haar bestemming te gebruiken.
  a) Wanneer de duurzame producten zijn uitgerust met een simkaart of eSlM is het niet toegestaan deze te gebruiken in andere apparaten en/of voor andere doeleinden. In dit geval is de eventuele ontstane schade en de gevolgschade voor rekening van de Klant.
 3. Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Klant er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Klant.
 4. Indien de Klant geen eigenaar is van de woning, kan geen Overeenkomst tot stand komen, tenzij een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.
 5. De Klant vrijwaart Easy Energy Nederland en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de duurzame producten zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

(Af)levering en eigendomsvoorbehoud bij verkoop en levering.

 1. De (af)levering van het product en de eventuele aanvang van installatie van het product geschiedt op het door Klant aan Easy Energy Nederland opgegeven adres en wel binnen een termijn als volgt: 12 werkweken voor een standaard order, 12 werkweken na bevestiging van
  ontvangst van de bouwvergunning aan Easy Energy Nederland B.V., 16 werkweken in geval van opzet van een constructie, al dan niet na bevestiging ontvangst van de bouwvergunning aan Easy Energy Nederland B.V.
 2. Bij zelfinstallatie zal de aflevering nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de volledige betaling van de overeengekomen koopsom is voldaan.
 3. Easy Energy Nederland B.V. zal de Klant telefonisch benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering en eventuele installatie van het product. Klant stelt hiertoe voldoende contactgegevens ter beschikking.
 4. De levertijd wordt verlengd met het dubbele van de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Klant aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of door Klant te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. De eigendom van alle geleverde en alle nog te leveren producten door Easy Energy Nederland B.V. blijft bij Easy Energy Nederland B.V. en zal eerst op de klant overgaan op het moment dat de klant de volledige verschuldigde koopprijs voor alle geleverde producten
  alsmede de verschuldigde vergoeding voor de in het kader van de levering tevens ten behoeve van de klant door Easy Energy Nederland B.V. verrichte of te verrichten werkzaamheden heeft voldaan en voor het overige heeft voldaan aan de verplichtingen
  en/of voorwaarden die Easy Energy Nederland B.V. in verband met dit door haar gemaakte eigendomsvoorbehoud heeft gesteld, waaronder begrepen verplichtingen wegens enig tekortschieten, die tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en
  gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen. Onder schadevergoeding is uitdrukkelijk begrepen eventueel verlies als gevolg van wederverkoop van teruggenomen zaken.
 6. Producten worden geacht niet te zijn betaald indien de klant de betaling daarvan niet heeft aangetoond.
 7. De klant is verplicht de producten van Easy Energy Nederland B.V. waarop het eigendomsvoorbehoud rust als zodanig te identificeren en op eerst verzoek van Easy Energy Nederland B.V. deze aan te tonen en in geval van betalingsverzuim desverlangd aan deze
  terug te geven. Voor de teruggenomen producten wordt de klant gecrediteerd voor de waarde die de producten alsdan blijken te hebben. De aan de terugname verbonden kosten zullen de klant in rekening worden gebracht waaronder begrepen de kosten als gevolg van wederverkoop.
 8. De klant is niet gerechtigd de door Easy Energy Nederland B.V. geleverde producten alsmede de producten ten aanzien waarvan aan Easy Energy Nederland B.V. het eigendomsrecht toekomt op grond van het bepaalde in lid 7.5 aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of anderszins tot zekerheid over te dragen, alvorens deze volledig zijn betaald. Het vorenstaande geldt niet voor de gebruikelijke verkoop binnen het
  kader van de gewone bedrijfsvoering van de klant, tenzij aan de klant surseance van betaling is verleend of hij in staat van faillissement is verklaard dan wel bij de klant beslag is gelegd op een handelsvoorraad waarop krachtens deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk eigendomsvoorbehoud van Easy Energy Nederland B.V. rust.
 9. De klant moet Easy Energy Nederland B.V. onmiddellijk mededeling doen van aanspraken of pogingen daartoe van derden om producten waarop Easy Energy Nederland B.V. enig eigendomsrecht kan doen gelden, in hun bezit te krijgen. De klant dient dit te melden en Easy Energy Nederland B.V. gelijktijdig de daarop betrekking hebbende documenten te verschaffen.
 10. Easy Energy Nederland B.V. heeft het recht de aan de klant geleverde producten die eigendom van Easy Energy Nederland B.V. zijn gebleven, terug te (doen) nemen, indien de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet of Easy Energy Nederland B.V. aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De klant is verplicht deze terugname medewerking te verlenen.
 11. De klant is verplicht alle producten waarop enig eigendomsrecht van Easy Energy Nederland B.V. rust, naar behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen normale risico’s.

Garanties bij aankoop

 1. De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele systeem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door de Klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de Overeenkomst bevestigd. Garantie bestaan uit:
  a) Productgarantie: Garantie op de werking van afgenomen producten van Easy Energy Nederland B.V.. Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
  b) Installatiegarantie: Garantie op de elektrische werking van het complete duurzame product. Ook wel systeemgarantie of garantie werkzaamheden genoemd.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het duurzame product. Easy Energy B.V. zal vervolgens onderzoek starten en het daadwerkelijke probleem verhelpen.
 3. Bij het niet functioneren van een product zal Easy Energy Nederland B.V. niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.
 4. De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.
 5. Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van of door Easy Energy Nederland B.V. verricht worden.
 6. Indien er kleurverschil bestaat tussen de diverse geleverde goederen, dan dient de Koper dat kleurverschil binnen 24 uur na levering van de goederen te melden bij Easy Energy Nederland B.V. op straffe van verval van het eventuele recht op terugname en vervanging van die panelen door Easy Energy Nederland B.V. De toeleverancier zal zo spoedig mogelijk beoordelen of dit kleurverschil aanleiding is om de betreffende goederen kosteloos terug te nemen en vervangende goederen te leveren. Deze beoordeling is uitsluitend aan de toeleverancier. Kleurverschil van geringe omvang levert geen tekortkoming op in de nakoming van de overeenkomst. De Koper kan aan deze bepaling geen rechten ontlenen.

Garantie bij verkoop & installatie

 1. Easy Energy Nederland B.V. garandeert de goede werking van het geleverde product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering van het product worden bijgevoegd, en aldus gekend door Klant.
 2. Easy Energy Nederland B.V. verleent gedurende vierentwintig maanden vanaf de levering een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat aanwezig is bij levering en werk, welke eventuele vergoeding steeds maximaal beperkt blijft tot de waarde van het desbetreffende werk. De vordering in rechte tot opeising van deze vergoeding / ontbinding van de koop dient te worden ingesteld overeenkomstig de betreffende artikelen van het
  Burgerlijk Wetboek. De waarborg omvat niet de vervanging van het materiaal wegens slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud en/of verkeerd gebruik. De kleinste wijziging door toedoen van Klant betekent het verval van de waarborg. Na deze periode van vierentwintig maanden voorzien in de betreffende artikelen van het Burgerlijk Wetboek, dient de Klant binnen een termijn
  van uiterlijk drie maanden een vordering in rechte tot opeising van enige vergoeding/ontbinding van de koop in te stellen op basis van (verborgen) gebreken overeenkomstig het algemeen recht.
 3. De garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Easy Energy B.V. en vormveranderingen van het object waarop het product bevestigd is.

Schadebeding verkoop & levering

 1. Indien de Overeenkomst door Klant éénzijdig algeheel of gedeeltelijk verbroken wordt of geannuleerd wordt zal zij Easy Energy Nederland B.V. integraal schadeloos moeten stellen, behoudens een situatie van overmacht (extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke omstandigheden van toelevering van de materialen, essentiële wijzigingen of vertragingen van overheidsreglementering voor de plaatsing of keuring). Wanneer de
  verbreking en/of annulering door Klant tussenkomt op meer dan 10 weken van de leveringsdatum, bedraagt de schadevergoeding 25% van de koopsom exclusief BTW. 50% Van de integrale koopsom is verschuldigd door Klant wanneer hij de Overeenkomst annuleert of verbreekt, binnen 10 weken voor de leveringsdatum. De integrale koopsom voor de goederen kan worden gevorderd door Easy Energy Nederland B.V. indien de goederen reeds in productie werden genomen en specifiek aangepast zijn aan Klant.
 2. Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst wat dan op kan treden.

Aansprakelijkheid bij verkoop en levering

 1. Easy Energy Nederland B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien met de producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn en in welke situatie de aansprakelijkheid van Easy Energy Nederland B.V. voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze Garantievoorwaarden.
 2. De aansprakelijkheid van Easy Energy Nederland B.V. ten opzichte van Klant is in elk geval beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Easy Energy Nederland B.V. overeenkomstig dwingende bepalingen aansprakelijk kan zijn, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten, en dit tot de waarde van het product.
 3. In geval van schade ten gevolge van het Werk kan Easy Energy Nederland B.V. enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
 4. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de schade, per aangetekend schrijven aan Easy Energy Nederland B.V. te worden gemeld, tenzij Klant aannemelijk maakt dat Klant de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 5. De website van Easy Energy Nederland B.V. bevat bestanden die uitsluitend voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. Easy Energy Nederland B.V. staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van Easy Energy Nederland B.V. of derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website. Op de website geplaatste rekenvoorbeelden dienen slechts als
  voorbeeld en hieraan kunnen geen garanties of andere rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid bij aankoop

 1. Easy Energy Nederland B.V. zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, indien de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
 2. Easy Energy Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of indirecte schade.
 3. In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Easy Energy Nederland B.V. enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
 4. Mocht het duurzame product om wat voor een reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de Klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele opgetreden of toekomstige verlies in opbrengst.
 5. Easy Energy Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het duurzame product lager wordt dan op het moment van afsluiten van de Overeenkomst
 6. De btw kan onder bepaalde voorwaarden en volgens actuele regelgeving worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Easy Energy Nederland B.V. biedt in dit kader een btwteruggaveservice aan. De daadwerkelijke toekenning van de btwteruggave wordt bepaald door de Belastingdienst en is voor risico van de Klant.

Zekerheidsstelling bij verkoop en levering

 1. Indien Easy Energy Nederland B.V. goede grond heeft te vrezen dat Klant haar verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, is Easy Energy voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Klant op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Nadat de door Easy Energy Nederland B.V. gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is Klant van rechtswege in verzuim en kan Easy Energy Nederland B.V. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding.

Verhaal bij verkoop en levering


Uitdrukkelijk wordt bedongen dat Easy Energy Nederland B.V. voor het verlenen van haar garanties en haar desbetreffende aansprakelijkheid, zij een verhaalsrecht dient te behouden jegens haar leverancier/fabrikant voor de hoofdcomponenten van het door haar geleverdeen geïnstalleerde product, en dit op basis van de Easy Energy Nederland B.V. toegezegde- en contractueel gegarandeerde fabrieksgarantie. Easy Energy Nederland B.V. zal er alles aan
doen dat de fabrieksgarantie wordt verleend, doch Easy Energy Nederland B.V. kan aldus niet aansprakelijk worden gehouden, dan wel hooguit voor haar eigen opgenomen contractuele verbintenissen waarvoor geen fabrieksgarantie geldt, in het geval van de nietnakoming van de garantieverplichtingen van haar leverancier/fabrikant, ingevolge bijvoorbeeld diens insolventie, zoals onder meer doch niet uitsluitend een faillissement, tijdelijke opschorting van verplichtingen, vereffening of ontbinding. Voor de verleende fabrieksgaranties wordt verwezen naar de specificaties van de leveranciers.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing.
 2. De afdwingbaarheid, interpretatie en geldigheid worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Roermond
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met deze Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Roermond.